Extranet

Informace o ČKS


Valná hromada

Valná hromada je nejvyšším orgánem Českého krasobruslařského svazu (ČKS) a je tvořena zástupci jednotlivých klubů, které jsou členy ČKS. Valná hromada ČKS jedná nejméně jednou ročně a má právo rozhodovat o všech záležitostech týkajících se činnosti ČKS. Jednání valné hromady je veřejné.

» Informace z jednání Valné hromady

 

Předsednictvo

Předsednictvo je voleným orgánem ČKS, který řídí činnost svazu mezi valnými hromadami po celou dobu svého funkčního období. V současné době je funkční období předsednictva čtyřleté, a sice od roku 2022 do roku 2026. Předsednictvo má pět členů volených přímo do jednotlivých funkcí, a zároveň tři odborné komise:

» Informace z jednání předsednictva

» Informace předsedy

» Informace ekonomky

 

Odborné komise

Odborné komise jsou sestavovány svými předsedy (volenými členy předsednictva), kteří odpovídají za složení a práci komise.

Na řízení činnosti ČKS se podílí:

 • Komise rozhodčích - » Informace komise rozhodčích
  • Členové:
  • Mgr. Markéta Horklová, předsedkyně
  • JUDr. Jitka Mokrá (kategorie SB, školení + osoba pověřená prevencí negativních jevů ve sportu, tzv. "Integrity Officer! a osoba pověřená k prevenci ovlivňování sportovních výsledků)
  • PhDr. Věra Tauchmanová, M.A., Ph.D. (semináře, školení TP, kategorie tanců na ledě)
  • Mgr. Lucie Murycová (kategorie sóla, nominace VR na soutěže ČKS, školení)
  • Mgr. Lucie Mužíková (nominace TP na soutěže ČKS, školení TP)
 • Sportovně technická komise - » Informace sportovně technické komise
  • Členové:
  • Evžen Milčinský, předseda
  • Petr Bidař
  • Pavel Kaška (od 1. 9. 2023)
  • Mgr. Blanka Říhová
  • Juraj Sviatko, Dis.
 • Trenérsko-metodická komise - » Informace trenérsko-metodické komise
  • Členové:
  • Mgr. Kateřina Kamberská, předsedkyně
  • Trenérská subkomise:
  • Mgr. Gabriela Žilková - Hrázská (odpovědnost za tance na ledě -  stanovování a sledování plnění kritérií výběru do Svazových projektů, především RPD, vedení DP SCM Morava)
  • Lukáš Ovčáček (odpovědnost za sóla a sportovní dvojice -  sledování plnění kritérií výběru do Svazových projektů, především PRTM a  RPD, zpracování tabulek plnění, spolupráve na testech výkonnosti
  • Juraj Sviatko (odpovědnost za systém Yarmill - kontrola používání členy SCM, PRTM a RPD, sestavení výstupů)
  • Metodická subkomise:
  • Milan Harant (vedoucí + osoba pověřená řešením bezpečného prostředí a ochrany dětí, tzv. "safeguarding officer")
  • Mgr. Vladimíra Milčinská
  • Klára Pavlovičová
  • Mgr. Věra Paulusová (zodpovědnost za synchronizované bruslení + úzká spolupráce v této kategorii s Trenérskou subkomisí)

 

Revizní komise

Revizní komise je voleným orgánem ČKS, který provádí vnitřní kontrolu činnosti ČKS. Revizní komise je tříčlenná a v současné době je její funkční období čtyřleté, a sice od roku 2022 do roku 2026. Její činnost upravuje Statut revizní komise ČKS. Revizní komise je odpovědná valné hromadě a je povinna předkládat ji zprávu o své činnosti a svých nálezech.

 

Sekretariát

je výkonnou složkou ČKS, která zabezpečuje činnost ČKS po stránce administrativní, ekonomické i organizačního, finančního a materiálního zajištění. Sekretariát tvoří zaměstnanci a další pracovníci ČKS, kteří se podílejí na vykonávané činnosti. Vztahy s jednotlivými orgány, komisemi a jejich členy i vztahy mezi zaměstnanci a pracovníky, stejně jako jejich pracovní náplně, kompetence a odpovědnost, určuje Organizační řád ČKS.


Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací