Extranet

Projekt vybraných talentovaných dětí – PPRTM


Projekt vybraných talentovaných dětí – PPRTM

(„Předprojekt Projektu rozvoje talentované mládeže“)

Předsednictvo ČKS, na základě doporučení trenérsko-metodické komise, zavádí k termínu 1.9.2018 nový program, zaměřující se na rozvoj a metodicky systematickou přípravu přirozené šikovnosti začínajících krasobruslařů a krasobruslařek.

 

Důvody vzniku PPRTM

 1. Snahou tohoto programu je vytvořit zdravé konkurenční prostředí se širokou základnou začínajících krasobruslařů a krasobruslařek, neovlivněnou speciálním tréninkovým procesem.
 2. Podpořit především metodicky systematickou práci začínajících závodníků a jejich trenérů, v součinnosti se systémem výkonnostního a výhledově vrcholového sportu v jednotlivých disciplínách (sólové i párové krasobruslení).
 3. Tímto programem se P ČKS snaží o vytvoření jednotného systému sledování a následného začleňování začínajících talentovaných závodníků do navazujících programů již finančně podporovaných a řízených ČKS.
 4. V neposlední řadě je snahou tohoto programu podpořit začínající závodníky české státní příslušnosti jako i trenéry, mající dané vzdělání opravňující je k výkonu této činnosti dle zákona č. 455/1991Sb., v platném znění O Živnostenském podnikání, a to především s výhledem na případnou reprezentaci České republiky na mezinárodních a vrcholných soutěžích.

  Je možné, na začátku působení v projektu, tolerovat trenéra s nižší trenérskou třídou, s apelem na zvyšování jeho trenérské kvalifikace.

 

Systém fungování PPRTM

 1. Tento program je řízený a koordinovaný předsedkyní Trenérsko – metodické komise ČKS (dále jen TMK, která je současně i vedoucí SCM ČKS). Tato úzce spolupracuje s vedoucím PRTM na stanovení koncepce tohoto programu, podmínek a systému fungování, v návaznosti na další programy podporované a řízené ČKS – PRTM, SCM a reprezentace. V této oblasti spolupracuje současně i s VSC MŠMT.
 2. Z důvodu návaznosti na další programy podporované a řízené PČKS, je tento program určen pro závodníky, kteří v dané závodní sezóně splňují, dle příslušné směrnice ČKS, věk a další podmínky pro účast na závodech pořádaných v rámci Českého poháru pro kategorie nováčci mladší a nováčci starší (dívky, chlapci).
 3. Výběr závodníků do tohoto programu probíhá především na základě všeobecných tělesných schopností otestovaných v rámci testů VTP, přičemž nedílným ukazatelem pro výběr je i výkonnost daného závodníka na soutěžích Českého poháru. Je přihlíženo jednoznačně i k plnění minimálních požadavků, stanovených pro zařazení závodníků do tohoto programu předsedkyní TMK.
 4. Výběr a vyřazování již zařazených závodníků do, resp. z tohoto programu, bude vždy 2krát za danou závodní sezónu – na jaře a na podzim daného roku.
 5. Výběr závodníků provede předsedkyně TMK společně s vedoucím PRTM, a to na základě získaných faktických údajů z testů VTP, které ČKS získává od jednotlivých mateřských klubů daných závodníků, z jejich výsledků v průběhu příslušné závodní sezóny a z plnění minimálních požadavků stanovených pro zařazení závodníků do tohoto programu.
 6. Mateřské kluby, mající zájem o účast v tomto programu, jsou následně povinny získané faktické údaje z testů VTP od svých závodníků zaslat v požadované elektronické formě vždy do 31.3. příslušného roku určenému členu TMK ke zpracovaní, a to na mailovou adresu:

  jankoudelka@ymail.com.

 7. Maximální počet závodníků v tomto projektu není stanoven. O počtu závodníků v daném projektu, stejně jako o vyřazení již zařazených závodníků pro dané období, rozhoduje předsedkyně TMK společně s vedoucím PRTM, a to vždy k 1.4. (vyřazení – pokud závodník/závodnice nezávodí v Českém poháru), k 1. 7. a 1.11. daného roku (po výcvikovém kempu). O jejich rozhodnutí informuje následně P ČKS.
 8. Závodníci zařazení do tohoto programu budou pozváni k účasti na výcvikové kempy pro ně určené. Na těchto výcvikových kempech bude vedle tréninkového procesu prováděna

  i pravidelná kontrola stavu výkonnosti jednotlivých závodníků. Závodníkům a jejich trenérům budou rovněž doporučovány nové podněty k dalšímu pokračování tréninkového procesu.

 9. Výcvikové kempy budou organizovány, vždy na jaře a na podzim v rozsahu 2 až 3 dnů. Výcvikového kempu by se měl se závodníkem zúčastnit i jeho osobní trenér, především z důvodu další motivace a návazné organizace tréninkového procesu.
 10. Závodníci zařazení do programu PPRTM nemají nárok na finanční spoluúčast akcí tohoto programu ze strany ČKS.

  P ČKS však má právo rozhodnout, že některé akce programu PPRTM zcela, nebo pouze z části, finančně podpoří. V takovémto případě předloží předsedkyně TMK ČKS veškeré podklady k následnému schvalovacímu procesu Předsednictvu ČKS.

 

Mgr. Monika Škorničková, v.r.                                                 Ing. Stanislav Židek, v.r.                              

        předsedkyně TMK ČKS                                                          předseda ČKS

 

V Praze dne 4. února 2019


přidáno 2019.03.22 17:21:01

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tímto souhlasíte. Více informací